Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI), în parteneriat cu Ministerul Educației (MEd), organizează în data de 8 decembrie 2022, începând cu ora 13:15, la Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București, Clădirea Corp A Rectorat, parter, Aula Petre S Aurelian, Conferința de închidere a proiectului Calitate în învățământul superior: internaționalizare și baze de date pentru dezvoltarea învățământului românesc, cod SMIS 126766.

Proiectul este cofinanțat de Uniunea Europeană, din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman (POCU) și are o valoare totală de 27.092.444,44 lei, din care 26.216.483,96 lei cheltuieli totale nerambursabile și 875.960,48 lei contribuție proprie.

Proiectul, implementat în perioada noiembrie 2019 – decembrie 2022, a contribuit la dezvoltarea şi implementarea de măsuri sistemice în învățământul terțiar pentru creșterea nivelului calității în învățământului superior şi adaptarea universităților la cerințele pieței muncii, inclusiv la standardele internaționale, vizând: creșterea accesului, parcursului și finalizării studiilor, în special pentru studenții din categorii vulnerabile, prin intermediul studiilor, politicilor publice cadru sau a instrumentelor de monitorizarea tranziției în învățământul superior; îmbunătățirea calității și a relevanței învățământului superior, prin creșterea gradului de internaționalizare; susținerea sistemică a conectivității mediului academic cu mediul socio-economic, prin identificarea profesiilor emergente din România la orizontul 2030; îmbunătățirea calității utilizării datelor în procesele de fundamentare a deciziei publice, prin dezvoltarea de studii si instrumente specifice. Au fost prezentate rezultatele atinse în fiecare din domeniile majore: echitatea, internaționalizarea sistemului de învățământ și angajabilitatea absolvenților

Astfel, dintre rezultatele proiectului menționăm:

 • studii privind prognoza demografică, care să anticipeze evoluții probabile ale populațiilor de studenți, și abandonul în învățământul superior;
 • indicatori privind accesul în învățământul superior şi realizarea unor rapoarte anuale de monitorizare privind tranziția de la învățământul preuniversitar la învățământul superior;
 • analize de impact ale politicilor implementate în sistemul de învățământ superior (politica de acordare a burselor sociale, politica de alocare a locurilor speciale pentru absolvenți ai liceelor din mediul rural, politica introducerii unui examen unic de admitere);
 • susținerea promovării sistemului de învățământ românesc la nivel național şi internațional în mediul online, metodologii și rapoarte de monitorizare a gradului de internaționalizare, analiza potențialului de promovare a universităților românești și recomandări de politici publice specifice;
 • identificarea și analiza relevanței profesiilor emergente cu perspective de creștere semnificativă pe plan global la orizont 2030;
 • actualizarea şi consolidarea sistemului de indicatori de monitorizare pentru învățământul superior;
 • dezvoltarea şi implementarea unor măsuri în vederea fundamentării şi implementării politicilor de etică şi integritate în universități;
 • studii şi analize privind finanțarea învățământul superior, pentru fundamentarea şi optimizarea propunerilor de finanțare a învățământului superior din România;
 • dezvoltarea unui sistem de management pentru ciclul de viață al procesului de abilitare a resursei umane din învățământul superior;
 • cercetări sociologice privind angajabilitatea absolvenților de învățământ superior din România și a gradului de satisfacție a studenților privind calitatea învățământului superior;
 • elaborarea unui raport național cu privire la condițiile de viață şi de studiu ale studenților din România;
 • dezvoltarea instrumentelor şi a competențelor specifice pentru fundamentarea deciziilor pe date în procesul de elaborare a politicilor educaționale, atât la nivelul ME, cât şi la nivelul universităților.

Date contact:

Pagina web a proiectului: www.pocu-intl.uefiscdi.ro